تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت

واحد تضمین کیفیت شرکت داروسازی خرمان نظارت کلی برکلیه واحدها را دربرمی گیرد  .

و شرح وظایف آن شامل :

 • پیاده سازی شرایط خوب آزمایشگاهی GLP  نظارت و پایش آن
 • پیاده سازی شرایط خوب ساخت GMP نظارت و پایش آن
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد  -۱۷۰۲۵ ISO 
 • مراقبت و نگهداري كلي سيستم مديريت كيفيت براساس ISO 9001:2015
 • نظارت بر بكارگيري و نگهداري صحيح مستندات
 • برنامه ريزي و اجراي مميزي‌هاي داخلي
 • هماهنگي در خصوص تهيه ، اصلاح و به روز رسانی روش‌هاي اجرايي و دستورالعمل‌هاي كاري از طريق مشاركت با بخشهاي مرتبط
 • پیگيري انجام اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه
 • بكارگيري روش اجرايي شكايات مشتريان
 • بكارگيري روش اجرايي تامین کنندگان
 • سیاستگذاری و برنامه ریزی آموزشهای عمومی و تخصصی مرتبط