تحقیق و توسعه

 • معاونت علمی و فناوری مجتمع دانش بنیان داروسازی خرمان، به عنوان قلب تپنده شرکت، واحدی استراتژیک بوده که در زمینه فرمولاسیون داروهای جدید و به منظور ارتقا و بهینه سازی محصولات موجود با هدف بهبود کیفیت و نظارت، پایش، تحلیل و بستر سازی برای این اهداف در راستای حفظ ارزش های شرکت گام برمی دارد. این واحد با انجام تحقیقات جامع جهت ارتقا دانش و افزایش  بهره وری و ارائه راهکارهای بهبود سطح استانداردهای شرکت با ارائه متدولوژی های نوین در خصوص پروژه های فعلی فعالیت می نماید. فعالیت های این واحد اثربخش  در سه سطح تحقیقات کاربردی، تحقیقات پایه و توسعه به شرح ذیل می باشند:

  • طراحی، استقرار و ترویج تحقیق و توسعه به عنوان یک ارزش در سطح شرکت
  • ایجاد هایپوتزهای بنیادی در راستای سیاست های تولیدی شرکت
  • اخذ تأییدیه های علمی در راستای سیاست های شرکت در فستیوال های معتبر
  • نیاز سنجی و امکان سنجی تولید صنعتی فرآورده ها و راهبردها و نظارت بر ساخت محصولات دارویی و غیر دارویی جدید
  • ایجاد نظام مدیریت دانش در سطح شرکت و ارتقاء روز آمد این نظام هدفمند
  • همکاری با بخش آموزش از طریق بازنگری ادواری دوره های آموزشی و طراحی دوره های آموزشی جدید
  • تلخیص و بهره برداری از منابع علمی جهت بکارگیری آخرین روش های علمی در فرآیند امور و تدوین نقشه راه و تهیه فلوچارت های قدیمی
  • تدوین و پیاده سازی برنامه های استراتژیک و عملیاتی
  • تحقیق در خصوص نیاز های صریح و پنهان در انتظارات مشتریان
  • تحقیق و ارائه ی راهکارهای برندسازی، تبلیغات و کسب عناوین، گواهی نامه ها، مجوزهای ضروری شرکت
  • آنالیز دقیق وضعیت محصولات موجود و میزان کارآمدی برنامه های جاری در ساخت محصولات برتر